Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

Third Class Leabhair Gaelscoil Books

Leigh sa Bhaile C - 3rd Class [CJ Fallon]
Irish Glance Card: 3rd - 6th Class [An Gum]
Atlas Bunscoile [An Gum]
Seaimpin na dTablai 3 - Rang a Tri [Educate.ie]

Discontinued
Beo go Deo 5 - Workbook [Veritas]
Mo Litriu agus Frasai [Rainbow Education]
Gaeilge le Cheile Rang 3 [Prim-Ed Publishing]
Mata Draiochta 3 [CJ Fallon]

Soilse Leabhar 1 - Realtai [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 3 - Workbook [Folens]
Mata Draiochta Scathleabhar 3 [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 2 - Spreacha [CJ Fallon]

Féach Thart - Rang a Tri [An Gum]
Ceol Abu! - Rang 3 [Carroll Heinemann]
Timpeall an Domhain - Rang 3 - Text & Workbook Set [Folens]
Na Gutai Gearra agus Na Gutai Gearra le cheille - (ceim 4) [Muintearas]

Siul Siar 1 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Awaiting Stock
An Stair Mor Thimpeall Orm 3 [An Gum]
Na Consain agus Na Gutai Gearra - (ceim 4) [Muintearas]
Awaiting Stock
Fuinneog ar an Domhan - Ainmhithe san Fharraige agus ar an Talamh [Gill Education]

Foclóir Don Aos Óg 2 [An Gum]
Mata Beo - 3rd Class [Folens]
Awaiting Stock
Fuinneog ar an Domhan - An Phiongain Og [Gill Education]
Awaiting Stock
Fuinneog ar an Domhan - Ag Dul Suas an Sliabh [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Rothair [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Te agus Fuar [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - An Speir san Oiche [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - An Phairc [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - An Domhan [Gill Education]
Eolaiocht Bheo - 3rd Class Pupil's Book [Carroll Heinemann]
Fuinneog ar an Domhan - Tar go dti Mo Choisir [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Henry Ford agus an Carr [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Eadai Nua [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Uachtar Reoite [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Sniomhann Damhain Alla Sioda [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Piseanna Talun [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Feasoga an Chait [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Cas an Sconna [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Arbhar [Gill Education]