Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

Sixth Class Leabhair don Gaelscoil Books

Awaiting Stock
Briathra [Gill Education]
Irish Glance Card: 3rd - 6th Class [An Gum]
Atlas Bunscoile [An Gum]
Seaimpin na dTablai 6 - Rang a Se [Educate.ie]

Mo Litriu agus Frasai [Rainbow Education]
Seidean Si - Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H) [An Gum]
Gaeilge le Cheile Rang 6 [Prim-Ed Publishing]
Bliain Choineartaithe [Veritas]

Siul Siar 4 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Beo go Deo 8 - Sacramental Workbook [Veritas]
Dialann Obair Bhaile [4Schools.ie]
Gafa Le Mata 6 - Rang a Sé [CJ Fallon]

Mata Draiochta 6 [CJ Fallon]
Beo go Deo 8 - Workbook [Veritas]
Gafa Le Mata 6 - Shadow Book / Scáthleabhar [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 8 - Tonnta [CJ Fallon]

Soilse Leabhar 7 - Gleannta [CJ Fallon]
Mata Draiochta Scathleabhar 6 [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Workbook [Folens]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Text & Workbook Set [Folens]

Na Gutai Gearra agus Na Gutai Gearra le cheille - (ceim 4) [Muintearas]
Mata Beo - 6th Class [Folens]
Na Consain agus Na Gutai Gearra - (ceim 4) [Muintearas]
Ceol Abu! - Ard Ranganna 5 & 6 [Carroll Heinemann]

Awaiting Stock
Irish Report Cards - Primary School [Folens]
Mata go Deo! 6 [An Gum]
An Stair Mor Thimpeall Orm 6 [An Gum]
Fuinneog ar an Domhan - An Phirimid Mhor [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Bolcain [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Fearthainn san Fhasach [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Na Cluichi Oilimpeacha [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Ras go dti an Pol [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Ris [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Safari [Gill Education]
An Corpoideachas Sna Bunscoileanna [An Gum]
Fuinneog ar an Domhan - Alexander Graham Bell agus an Teileafon [Gill Education]

Uimhreacha [An Gum]
Eolaiocht Bheo - 6th Class Pupil's Book [Carroll Heinemann]