Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

Leabhair Gaelscoil

Gafa Le Mata 1 - Rang a hAon [CJ Fallon]
Seidean Si - Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) [An Gum]
Gafa le Mata 2 - Rang a Dó [CJ Fallon]
I nGra De 1 - Junior Infants [Veritas]

Gafa le Mata - Naionain Shoisearacha [CJ Fallon]
Seidean Si - Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta A) [An Gum]
Irish Glance Card: 3rd - 6th Class [An Gum]
Leigh sa Bhaile C - 3rd Class [CJ Fallon]

Atlas Bunscoile [An Gum]
Mata Draiochta 2 [CJ Fallon]
Seidean Si - Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta A) [An Gum]
Mata Draiochta 1 [CJ Fallon]

Seaimpin na dTablai 1 - Rang a hAon [Educate.ie]
Nach Iontach an Domhan E! - Rang a hAon [CJ Fallon]
Seaimpin na dTablai 2 - Rang a Do [Educate.ie]
Seaimpin na dTablai 3 - Rang a Tri [Educate.ie]

Leigh sa Bhaile B - 2nd Class [CJ Fallon]
Nach Iontach an Domhan E! - Rang a Do [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 1 [Folens]
Discontinued
Beo go Deo 5 - Workbook [Veritas]

Mo Litriu agus Frasai [Rainbow Education]
Timpeall an Domhain - Rang 2 [Folens]
Gaeilge le Cheile Rang 3 [Prim-Ed Publishing]
Timpeall an Domhain - Naionain Shoisearacha [Folens]

Leigh sa Bhaile A - 1st Class [CJ Fallon]
Nach Iontach an Domhan E! - Naionain Shoisearacha [CJ Fallon]
Gafa le Mata 1 - Rang a hAon Scáthleabhar [CJ Fallon]
Mata Draiochta - Naionain Shóisearacha [CJ Fallon]

Mata Draiochta 3 [CJ Fallon]
Mata Beo - Junior Infants [Folens]
Gafa le Mata 2 - Rang a Dó Scáthleabhar [CJ Fallon]
Mata Beo - 1st Class [Folens]

Soilse Leabhar 1 - Realtai [CJ Fallon]
Feach Thart 1 [An Gum]
Timpeall an Domhain - Rang 3 - Workbook [Folens]
Dialann Obair Bhaile [4Schools.ie]

Mata Beo - 2nd Class [Folens]
Mata Draiochta Scathleabhar 1 [CJ Fallon]
Discontinued
Beo go Deo 4 - Workbook [Veritas]
Mata Draiochta Scathleabhar 2 [CJ Fallon]

Mata Draiochta Scathleabhar 3 [CJ Fallon]
Feach Thart 3 (Rang 1) [An Gum]
Soilse Leabhar 2 - Spreacha [CJ Fallon]
Discontinued
Beo go Deo 3 - Workbook [Veritas]

Féach Thart - Rang a Tri [An Gum]
Fiorais Uimhris: An tIolru [An Gum]
Feach Thart 4 [An Gum]
Na Gutai Fada agus na Consain (Ceim 2) [Muintearas]