Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

First Class Leabhair Gaelscoil Books

Gafa Le Mata 1 - Rang a hAon [CJ Fallon]
Seidean Si - Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) [An Gum]
Mata Draiochta 1 [CJ Fallon]
Seaimpin na dTablai 1 - Rang a hAon [Educate.ie]

Nach Iontach an Domhan E! - Rang a hAon [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 1 [Folens]
Leigh sa Bhaile A - 1st Class [CJ Fallon]
Gafa le Mata 1 - Rang a hAon Scáthleabhar [CJ Fallon]

Mata Beo - 1st Class [Folens]
Mata Draiochta Scathleabhar 1 [CJ Fallon]
Feach Thart 3 (Rang 1) [An Gum]
Discontinued
Beo go Deo 3 - Workbook [Veritas]

Fiorais Uimhris: An tIolru [An Gum]
Na Gutai Fada agus na Consain (Ceim 2) [Muintearas]
Discontinued
Beo go Deo 3 - Sacramental Workbook [Veritas]
Foclóir Don Aos Óg 2 [An Gum]

Fuinneog ar an Domhan - An Speir san Oiche [Gill Education]
Eolaiocht Bheo - 1st Class [Carroll Heinemann]
Fuinneog ar an Domhan - An Phairc [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Tar go dti Mo Choisir [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Henry Ford agus an Carr [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Eadai Nua [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Uachtar Reoite [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Sniomhann Damhain Alla Sioda [Gill Education]

Fuinneog ar an Domhan - Piseanna Talun [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Feasoga an Chait [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Cas an Sconna [Gill Education]
Fuinneog ar an Domhan - Arbhar [Gill Education]